Call US 02144274662

F. Y. B. Com First Merit List here


विद्यार्थ्यांनी प्रवर्गानुसार फी भरावयाची आहे.

फी भरण्याची मुदत दिनांक ६ ऑगस्ट २०२० सकाळी ११ वाजल्या पासून मंगळवार दिनांक ११ ऑगस्ट २०२० दुपारी ३ वा. पर्यंत आहे

मंगळवार दिनांक ११ ऑगस्ट २०२० दुपारी ३ वा. पर्यंत फी न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द करण्यात येईल.

त्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्यांचा प्रवेशाचा क्लेम राहणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी .

फी भरावयाचे चलन वसंतराव नाईक महाविद्यालयात देण्यात येतील.

Sr. No. Year First Merit List Last Date of Fees Payment Display List
1 F.Y. B. com - OBC 6th August 2020 11th August 2020 by 3 PM Page 1 Page 2
2 F.Y. B. com - SBC 6th August 2020 11th August 2020 by 3 PM Page 1
3 F.Y. B. com - DT/NT 6th August 2020 11th August 2020 by 3 PM Page 1
3 F.Y. B. com - SC 6th August 2020 11th August 2020 by 3 PM Page 1
3 F.Y. B. com - ST 6th August 2020 11th August 2020 by 3 PM Page 1
3 F.Y. B. com - OPEN 6th August 2020 11th August 2020 by 3 PM Page 1 Page 2
Click Here for Second Merit List: Merit List Second